KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Kuruluş Nedeni.

Mustafa Kemal ATATÜRK büyük asker, kurtarıcı, inkılâpçı lider ve üstün devlet adamı gibiyücelikleriyle tanındığı ölçüde, O'nun çağımıza yepyeni bir yaşam düzeni olarak getirdiği KEMALİZM, ne yazıkki tüm açıklığı ve üstünlükleri ile hâlâ, değil dünyada, ülkemizde bile yeterli şekilde anlaşılabilmiş, anlatılabilmiş değildir.

Yüce Milletimizin hakkı olan özlemlere kavuşabilmesi bakımından olduğu kadar, insanlıkâleminin de barış ve eşitlik içinde ileri ve mutlubir yaşama yükselmesinin tek yolu olan Kemalizm'in. nimetlerinden yararlanabilmek hiç kuşkusuz, her şeyden önce O'nu iyi bilmeye bağlıdır.

Kemalizm'i iyi bilmek, benimsemek ve yaymak ise, her insan için, insanlığa en yararlı birhizmet durumunda olsa da, bu görev, öncelikle Mustafa Kemal'i bağrından çıkarmış Türk Milletine düşer.

Yıllardır bu konuda yeterli bir başarıya ulaş maktan uzak kaldığımız gibi, içten ve dıştan kaynaklanan zararlı cereyanların Kemalizm'i yıpratmak, zedelemek için sürdüre geldikleri çabalara karşı da aktif ve etkili çalışmalar gösterebilmiş değiliz.

Kemalizm'in üstünlüklerini, Türk Devriminin niteliğini ve ATATÜRK sevgisini her şeydenönce toplumumuzda derin ve sağlam bir köklülüğe sahip kılmamız zorunludur. Bunun için de,Kemalizm ilkelerini açık ve kesin gerçekler halinde ortaya koymak ilk ve en önemli şarttır.

Kemalist Atılım Birliği, bu gerçekler ve ihtiyaçlar karşısında, bu doğrultuda bir hizmet yarışının yolunu açmak andıyla, idealist bir Dernek olarak kurulmuştur.

Bu alanda başarılacak her atılımın büyükdeğer ve şeref taşıdığına inanmak, çalışma azmimizin desteğidir. Aziz ATATÜRK'ümüze olan sonsuz sevgi,bağlılık ve şükranımız ve O'nda bulduğumuz örnekler ise, gücümüzün tükenmez kaynağıdır.

TÜZÜK

BÖLÜM: IMadde 1. BİRLİĞİN GENEL MERKEZİ veADI:

a) BİRLİĞİN GENEL MERKEZİ: Konur Sokak, No: 17/3

Kızılay / ANKARA'dır.

b) BİRLİĞİN ADI: «KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ»'dir; kısa adı «BİRLİK'»dir.

Madde 2. BİRLİĞİN AMACI:

ATATÜRK SEVGİSİ'ni, TÜRK DEVRİMİ'ni ve KEMALİZM İLKELERİ'ni yurt içinde ve yurt dışında yaymak, benimsetmek, yurttaşlarımıza ve yetişen kuşaklara bu konuda yardımcı olabilmek içinsosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak ve ATATÜRKÇÜ MİLLİYETÇİLİK anlayışının birleştirici, bütünleştirici ruhunu canlı ve güçlü kılmakyolunda inançla hizmet etmektir.

Madde 3. BİRLİĞİN ÇALIŞMA ŞEKLİ :

BİRLİK mensupları, yürürlükteki yasalara veBİRLİĞİN TÜZÜĞܒNE uyarlık içinde içtenlikle vefahrî olarak çalışırlar.

Çalışmaların yaygınlığını sağlamak için BİRLİK, gerekli görülen yerlerde ŞUBELER açabilir.

BÎRLÎK amaçlarına uygun kitap, dergi, gazete, broşür vs. yayınlar yapabilir.

Şubeler, kültürel faaliyetlerini sürdürmekamacı ile kitaplık, lokal gibi sosyal tesisler kurabilirler.

Tüzükleri, çalışmaları BİRLİĞİN amacına paralel durumda olan özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşma yolları aranır.

ATATÜRK SEVGİSİ, TÜRK DEVRİMİ ve KEMALİZM İLKELERİ konularında yararlı çalışmaları görülenler teşvik edilir ve tüzüğe uygun olarak ödüllendirilirler.

Birliğin, siyasetle ilgisi yoktur.

Madde 4. KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ kurucularının adları (Alfabetik sıraya göre) ve Soyadları:

Ahmet Üstün
Ahmet Atay
Ahmet Cevdet Söyler
Ahmet Demiray
Ali Kefeli

Ali Haydar Öztürkmen

Ali Taşçı

Ali Uzun

Arif Hikmet Tunca

Baha Vefa Karatay

Celâlettin Mıhoğlu

Cemalettin Yücel

Cem Kazdağ

Cevdet Tuğberk

Doğan Yaşınkılıc

Emin Fidan

Erdoğan Bağlum

Ertuğrul Zekai Ökte

Fahri Gökay

Fatma Lamia Yaşınkıhç

Faruk Sunay

Fethiye Eşrefoğlu

Fikri Tamer

Gülseren Güray

GUlveren Tuntaç

Hakkı Atıl

Hamdi Karakaş

Hamdl Sarsar

Hami Özaydın

Hanefi Aytekin

Hasan Basrl Özbek

Hasan Basri Yurdakul

Hayrani Sakarya

Hüseyin Ağagil

İhsan Altuğ

İhsan Atabay

İrfan Tuğberk

Hakkı Gürün

Kâzım Sungur

Kemal Özgirgin

Kenan Esengln

Korkud Efe

Mehmet Akgün

M. Nuri Sabuncu

Mehmet Öztoprak

M. Orhan Kürümoğlu

M. Turgut Can

Mehmet Ali Üzümcüoğlu

M. Necmi Şahin

Mete Çordan

Mete Özcanoğlu

M. Metin Sağnak

Mesut Bayrakçı

Muzaffer Toygar

Nabi Aybas

Naci Güray

Naci Özkuzu

Naim Pektaş

Nazmiye Akgün

Necil Kâzım Akses

Necmettin Yaşınok

Neda Armaner

Necdet Evliyagil

Nejat Yaycıoğlu

Nimet Uzluk

Ö. Faruk Meyvecioğlı

Orhan Savaşeri

Ömer Özdil

Özdemir Kırali

Recep Ergül

S. Faruk Önder

Suat Efe

Sevim Serdaroğlu

Salim Taşçı

Süleyman Kazmaz

Tarık Gökeri

Türkân Ayral

Yalçın Doğan

Yılmaz Gençler

Zekai Gökşen

Zeynel Gündoğdu

BÖLÜM II

Madde 5. ÜYELİK:

a) ÜYE OLMA ŞARTLARI ve ŞEKLİ:

(1) Medeni hakları, kullanma ehliyetini haiz veonsekiz yaşını tamamlamış ölmek şartıyla, ilgiliyasalar uyarırca BİRLİĞİN amaçlarını içtenlikle benimseyen ve bu yolda hiçbir çıkar beklemeden şevkleçalışmayı kabul eden her Türk vatandaşı KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ'ne üye olabilir.

(2) Üye olmak isteyenlerin dolduracaklarıbeyannamede en az iki üyenin tezkiyesini belirten imzalarının da bulunması şarttır.

(3) Başvuru beyannameleri, Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanırve ilgiliye bildirilir.

Şube Yönetim Kurulunun kararına itirazıolanlar, yazılı olarak Genel Yönetim Kurulunamüracaat edebilirler. Genel Yönetim Kurulununkararı kesindir; Bu karar, müracaat tarihindenitibaren en geç otuz gün içinde ilgiliye bildirilir.

(4)  Üyeliğin fiilen başlaması için, her yeniüyenin bu tüzüğün 6 (a) maddesinde yazılı metne göre AND içmesi zorunludur.

(5)Üyelik aidatının yıllık tutan (Binikiyüz)TL'dır. Bununla ilgili kesin miktar her kurultayda tespit olunur.

 b)ÜYELİĞE ENGEL HUSUSLAR :

Üyeliğe kabulü için başvuran kişi, 5 nci maddede yer alan şartları haiz olsa da, ATATÜRKÇÜLÜĞE aykırı herhangi bir davranışı yüzünden hakkında kovuşturma açılmış ya da bu konudaki olumsuz tutum ve davranışları kamuoyunda yaygınlaşmış, özel işlerinde veya taşıdığı sorumluluklarda yasaları veya kamu vicdanını zedeleyici durumlara meydan vermiş ise (hakkındaki hüküm af yoluyla kalkmış olsa dahi) BİRLİK üyeliğine kabul edilemez.

c)  BİRLİK’ ten ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

1) Her üye, kendi isteğiyle ve dilediği zaman BİRLİK'ten ayrılma hakkına sahiptir.

2) Üyelikten çıkarılması zorunlu görülenlerhakkındaki kesin karar yüksek haysiyet divanı'na aittir.

3) İl, İlçe ve Kasabalar Teşkilatındaki haysiyet divanları, yalnızca uyarma cezası verebilirler. Bundan ağır cezaları gerektirecek durumlarda, keyfiyet kasaba ve ilçelerce kendi illerindeki BİRUK Başkanlığına ve İl Yönetim Kurullarınca gerekli görülürse (Haysiyet Divanı kararına dayanılarak) vesikalarıyla birlikte, yazılı olarak Genel Başkanlığa intikal ettirilir.

d)  ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT MERCİİ:

Üyelik için müracaat mercii, üye olmak isteyen kişinin, devamlı ikamet adresindeki ilçe yada il şubesidir. Oturdukları illerde BİRLİK Şubesiaçılmamış durumda ise, müracaatlar herhangibir İl'deki şubeye, yada Genel Merkez'e yapılır.

Madde 6. KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ ANDI ve AND İÇME TÖRENİ.

a) KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ ANDI aşağıdadır.

Bu metin üzerinde değişiklik yapılamaz.

«KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ ÜYESİ OLARAK, İNANÇLA BAĞLI BULUNDUĞUM ATATÜRK SEVGİSİNİ, TÜRK DEVRİMİNİ VE KEMALİZM'İ BENİMSETMEK VE YAYMAK İÇİNDAİMA ŞEVKLE VE İÇTENLİKLE ÇALIŞACAĞIM.

BU SÖZ BENİM İÇİN BİR ŞEREF ANDIDIR.»

b) Gerekli formalitelerin tamamlanmasından sonra, her üye (a) fıkrasındaki metne göreAND içerek göreve başlar.

And içme, bir kişi için de olsa, Yönetim Kurulundan en az üç üyenin hazır bulunacağı, TÜRKBAYRAĞI'NIN ve ATATÜRK büstünün yer aldığı bir masada yapılır.

Bu törenin, her ay belirlenecek bir günde vemümkün olduğu kadar fazla üyenin topluca and içmelerini sağlayacak tarzda, daha büyük ölçüdedüzenlenmesi tercih olunur.

 

Madde 7. FAHRİ ÜYELİK ve ONUR ÜYELİĞİ:

 

BİRLİK Üyesi olmadıkları halde, bu tüzükte yer alan konularda ve BİRLİĞİN temel amaçlarıdoğrultusunda seçkin hizmetleri görülen, yadaBİRLİĞİN çalışmalarına önemli ve olumlu katkılarda bulunan yurtsever kişilere BİRLİK fahrî üyelik veya onur üyeliği verilebilir.

a) Fahrî üyelik kararı, en az beş üyenin bukonuda yapacağı yazılı teklif üzerine, genel yönetim kurulunca (İllerde, İl Yönetim Kurulunca karara bağlanır).

b) Onur üyeliği için, teklifin en az on üye tarafından, yada yüksek ödül kurulunun oybirliğiyle yazılı olarak yapılması gerekir. Bu konudakikarar genel yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğununkabul oyu ile alınır.

c) Fahri üyeler ve onur üyeleri aidat ödemekle, AND içmekle yükümlü değildir. BunlarKurultay toplantılarına katılabilir, burada konuşma yapabilir, ancak, oy kullanamazlar.

 BÖLÜM: III

Madde 8. KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ'NİNORGANLARI:

a) Kurultay,

b) KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ Divanı,

c) Genel Yönetim Kurulu,

d) Genel Başkan ve Genel Başkanlık Teşkilâtı,

e) Genel Muhasip,

f) Genel Denetçiler Kurulu,

g)  Yüksek Haysiyet Divanı,h) Yüksek Ödül Kurulu,

ı) Şubeler Teşkilâtı, KEMALİST ATILIMBİRLİĞİ'nin temel organlarıdır. Ayrıca, YönetimKurulları, ihtiyaca göre, yardımcı ve istişarî organlar da teşkil edebilirler.

a) KURULTAY:

Kurultay, KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ'nin enüst murakabe ve karar organı'dır. İki yılda bir,Ekim ayının ikinci yarısı içerisinde toplanır.

Toplantının yeri, zamanı ve gündemi, toplantıdanen az. On beş gün önce mahalli bir gazete ileilan edilir ve mahallin mülki amirine bildirilir.

Ayrıca, Kurultay toplantısı şubelere de biryazı ile bildirilir; Kurultay'a davet edilecek kişi,müessese ve teşekküller, Genel Yönetim Kurulu'nun karar ve direktifiyle Genel Başkanlıkça sağlanır. Toplantıda karar verme nisabı yasada tasrih edildiği şekildedir.

Olağanüstü toplantılarda da aynı hükümleruygulanır.

Kurultay, şu üyelerden teşekkül eder:

(I)TABİİ ÜYELER:

(D Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Denetçiler Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı veYüksek Ödül Kurullarının Başkanları,

(II)  İl, İlçe ve Kasabaların Yönetim Kurullarınca Yönetim Kurulu içinden seçilen ve her İliçin 5, her İlçe ve Kasaba için 3 üye,

(III) İl, İlçe ve Kasabaların Denetçiler Kurulu Başkanları, Haysiyet Divanı Başkanlan ve ÖdülKurulu Başkanları.

(a), SEÇİMLE GELECEK ÜYELER :

İl, İlçe ve Kasaba Şubelerinin Kongreleri tarafından ve her Kurultaydan üç ay önce Genel Yönetim Kurulunca tespit edilecek orana göre seçilen temsilciler.

(3) FAHRÎ ÜYELER ve ONUR ÜYELERİ:

Genel Yönetim Kurulu ile İl Yönetim Kurulları tarafından kendilerine fahrî üyelik verilmiş kişiler ile tüm onur üyeleridir.

 

(4) KURULTAY’ın GÖREV ve YETKİLERİ:

 (I) SEÇİM:

Kurultayca yapılacak seçimler şunlardır:

(A) Genel Başkan seçimi,

(B) Genel Yönetim Kurulu Asil ve YedekÜyelerinin seçimi (10 osil,10 yedek),

(C) Genel Denetçiler Kurulu Asil ve YedekÜyelerinin seçimi (3 asil, 3 yedek),

(D)Yüksek Haysiyet Divanı Asil ve YedekÜyelerinin seçimi. (3 asil, 3 yedek),

(E)Yüksek Ödül Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi (3 asil, 3 yedek),

Bu seçimlerden önce ve her Kurultayın açılışını takiben toplantıyı idare etmek üzere Başkanlık Divanı (bir Divan Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, ikiden az olmamak üzere Divan Kâtibi)ile gerekli komisyonlar seçilir.

(II) BİRLİK TÜZÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Tüzükte değişiklik yapmak Kurultay'a ait biryetkidir.

DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ:

(A) Genel Yönetim Kurulu tarafından,

(B) Genel Başkan tarafından,

(C) BİRLİĞİN tüm üye sayısının beşte biri tarafından,

(D) Kurultay'ın esas üye sayısının beşte biritarafından yapılabilir.

Divan Başkanlığına yazılı olarak sunulacak metinlerin görüşülmesiyle teklifler karara bağlanır. Tüzük değişikliği karan için mevcut üyelerin üçte iki çoğunlukla olumlu oy vermeleri gereklidir.

(III) İBRA İŞLEMİ:

Genel Yönetim Kurulu ve Genel DenetçilerKurulu raporları ayrı ayrı görüşülerek, Genel Yönetim Kurulunun ibra edilmesi oylamaya sunulur. İbra için çoğunluğun oyu yeterlidir.

(IV) BÜTÇENİN KABULÜ,

Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmışolan bütçe görüşülür. Aynen veya değişiklikleriyle oylanır. Kabul için çoğunluğun oyu yeterlidir.

(V) BİRLİĞİN başka teşekküle üye olması veya bunlardan ayrılması, taşınmaz mal alım satımı, BİRLİĞİN feshi halinde malvarlığının nereyedevredileceği konularının karara bağlanması, yada bu hususlarda Genel Yönetim Kurulu'na yetkiverilmesi.

(VI)BİRLİK çalışmalarına yol gösterici ana direktiflerin saptanması.

(5) KURULTAYIN TOPLANMA KOŞULLARI:

 (1) Kurultay, önceden ilân edilmiş olangün, saat ve yerde toplanır. Toplantının açılabilmesi için çoğunluk şarttır. ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, aynı usuller içinde ikinci bir toplantıdüzenlenir. Mezkûr toplantı ilkinden en az birhafta sonra olmalı, iki aydan geç olmamalıdır.

 

Söz korusu toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak,mevcut üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu ile Genel Denetçiler Kurulu üye tam sayıları toplamınıniki katından az olamaz.

(II) Kurultay, yeni divan seçilinceye kadar,bir önceki divan tarafından yönetilecek şekildetoplanır. (Bu divan üyeleri eksilmiş ve yeterli durumdan çıkmış ise, noksanlar Genel Yönetim Kurulunca tamamlanır.

 

(8) KURULTAYIN AÇILIŞVE ÇALIŞMATARZI:

(I)Kurultay çalışması, divan başkanının daveti üzerine Yüce Önder ATATÜRK'ün, ŞEHİDLERİMİZ'in ve TÜRK Milletine hizmetleri geçmiş ecdadımızın aziz ruhları için yapılan saygı duruşuyla ve İSTİKLÂL MARŞIMIZ'ın söylenmesiylebaşlar.

(II) Divan Başkanı açış konuşmasını yapmaküzere Genel Başkan'a söz verir.

(III) Genel Başkan konuşmasına başlamadanönce BİRLİK ANDI'nı uygun bölümler halindeokur ve sözleri tüm üyeler tarafından ayakta olarak tekrarlanır.

(IV)Genel Başkan'ın açış konuşması bittikten sonra yeni divan üyelerinin seçimi yapılır.(Gereken komisyonlar da seçilir).

(V)Seçilen divan, gündemi uygulayarak oturumu yönetmek üzere görevi bir önceki divandanteslim alır. Çalışmaları sürdürür.

 

(7)  KURULTAY DİVANI ve KOMİSYONLAR

(D Kurultay Divanı, Kurultay tarafından seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı, ikiden azolmamak kaydıyla, yeterli sayıda divan kâtibi'nden oluşur. Başkanlık Divanının görevi, gelecekilk Kurultay'da yeni divan'ın seçilmesine kadarsürer.

(II) Kurultay'da görüşülecek konular, gerektirdiği şekilde (Genel konular, tüzük, ceza, Ödül,bütçe gibi) komisyonlar da seçimle kurulur.

Komisyonlar, konularıyla ilgili hususlarda, Divan Başkanlığınca verilen süre içinde incelemelerini yapar, mütalâalarını bildirirler.

(8) KURULTAY'IN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI :

Genel Yönetim Kurulu veya Genel DenetçilerKurulu tarafından yada BİRLİĞİN üyeleri toplamının beşte, biri tarafından yapılan yazılı isteküzerine Kurultay olağanüstü toplanır. Toplantıçağrısı, Genel Yönetim Kurulu kararına göre Genel Başkanlıkça yapılır.

Genel Denetçiler Kurulu'ndan veya üyelerden gelecek, usulüne uygun istek üzerine Genel Yönetim Kurulu bir ay içinde olağanüstü Kurultayıntoplanmasını sağlamakla görevlidir.

Olağanüstü toplantı, olağan Kurultay toplantısında uygulanan usuller içinde yürütülür. Ancak, bu toplantılarda seçim yapılmaz.

b) KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ DİVANI.

Kurultay'dan sonra BİRLİĞİN en üst karar vemurakabe organıdır; Kısaca (BİRLİK DİVANPdenir.

Aşağıda yazılı tarzda kurulur ve çalışır :

(1) Başkan. KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ Genel Başkanı'dır.

(2) Üyeleri;

 

(A) Genel Merkez Gurup Başkanları, GenelSekreter, Genel Muhasip,

(B) Genel Yönetim Kurulu'nun kendi içinden veya tüm Teşkilât Üyeleri arasından seçeceği (Onbeş Üye),

(C) Genel Denetçiler Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı ve Yüksek Ödül Kurulu Başkanları,

(D) İl Şubeleri Başkanları ile Yönetim Kurulları tarafından kendi içlerinden veya Üyeleri arasından seçilecek (üç) üye,

(E)İlçe ve Kasaba Şubelerinin Başkanları ileYönetim Kurulları tarafından kendi içlerinden veya üyeleri arasından, seçilecek (Bir) Üye;

(3)BİRLİK Divanı Üyeleri, Yönetim Kurullarınca Kurultay'ı izleyen bir ay içinde seçilerekGenel Başkanlığa bildirilir.

(4) BİRLİK Divanı, lüzumu halinde GenelYönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkanlıkça yapılacak davetle toplanır; Toplanma zamanı, yerive saati en az bir ay önceden ilgililere duyurulur.

Toplantıların, Genel Merkezde yada herhangi bir İl yahut İlçe'de yapılması mümkün olduğu gibi, bölgeler toplantısı şeklinde bölümlere ayrılması da Genel Başkanlık kararına bağlıdır.

BİRLİK Divanı, esas olarak: Kurultay kararlarının uygulanmasını, teşkilâtın durumunu, ihtiyaçlarını inceler; O yıl içindeki ve gelecek aylariçindeki çalışmalar üzerinde durur, Şubeler arasıişbirliği ve koordinasyon ile diğer gerekli konularda teklif ve tavsiyelerde .bulunur, yön vericikararlar alır.

c) GENEL YÖNETİM KURULU:

Kurultay tarafından gizli oyla seçilen (10)asil (10) yedek Üye ile Genel Başkan’dan oluşur.

Kurultay'dan ve BİRLİK Divanı'ndan sonragelen, BİRLİĞİN en üst karar ve murakabe organı olup BİRLİĞİN tüzel kişiliğini temsil eder. Butemsil yetkisini gerektiğinde Genel Başkan'a veya üyelerden bir yahut birkaçına, geçici olarak,devredebilir.

Çalışmalardan Kurultay'a karşı sorumludur.

BİRLİĞİN tüm çalışmalarının, yasalara, tüzüğe, kurultay karar ve direktiflerine uygun olarak devamını sağlamakla görevlidir.

Gereken hallerde, yardımcı kollar, istişare kurulları teşkil etmek, yeni şubeler açmak, teşkilâtı teftiş etmek yada ettirmek, şubelerin Yönetim Kurulları'ndan herhangi birine işten el çektirmek, geçici müteşebbis heyetler kurmak, giderleri murakabe etmek, gelirleri arttırıcı önlemler almak, sarf kararları vermek, Genel Başkan'a tanınacak sarf yetkisini tespit etmek, Kurultay'ıolağanüstü toplantıya çağırmak yetkilerine sahiptir.

(Genel Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin kimlikleri, seçimi izleyen yedi gün içinde mahallin en yüksek mülkiye âmirine yazılı olarak bildirilir.)

Genel Yönetim Kurulu, ayda en az bir defaolmak üzere toplanarak çalışmalarını sürdürür.Toplantı tarihi ve saati, üyelere en az ikigün öncesinden bildirilir. (Bu süre, zorunlu hallerde kısaltılabilir.)

Üst üste üç, yada, altı ay içinde toplam yedi toplantıya, mazeretsiz olarak katılmamış üye, istifa etmiş kabul edilir. (Boşalan yer, listedeki sıraya göre yedek üyelerle doldurulur).

d) GENEL BAŞKAN ve GENEL BAŞKANLIK TEŞKİLÂTI:

(1) GENEL BAŞKAN:

Kurultay tarafından «Gizli Oy'»la ve «ikiyıl» için seçilir; Bu müddet sonunda yeniden seçilmesi için engel yoktur.

Genel Başkan, Kurultay’a ve Genel Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olarak, BİRLİĞİN tüm çalışmalarını bu organların direktiflerine, tüzükteki amacına ve mer'i kanunlara uygun şekilde başarıya ulaştıran yönetimi sağlamakla görevlidir.

Genel Başkan, aynı zamanda Genel Yönetim Kurulunun da Başkanıdır.

Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde, Genel Yönetim Kurulu içinden, en yakın yardımcılarıolan Gurup Başkanları ile Genel Sekreteri seçmek ve görevlendirmek yetkisine sahiptir.

BİRLİK'te hizmet görecek personelin işe alınması, yada işten çıkarılması kararı da Genel Başkan'a aittir.

(2) GENEL BAŞKANLIK TEŞKİLÂTI:

(I) GURUP BAŞKANLARI;

Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde, Genel Başkan tarafından Genel Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilirler; Genel Başkanın en yakın yardımcılarıdırlar.

Gurup Başkanları, görevlerim, Genel Başkanca yapılacak iş bölümüne göre ve ondan alacakları talimat içinde ve ona karşı sorumlu olarak sürdürürler..

BİRLİK'te, esas olarak dört Gurup Başkanlığı bulunur.

Bunlar:

(A) Teşkilât Gurubu Başkanlığı,

(B) Kültürel ve Bilimsel Çalışmalar GurubuBaşkanlığı,

(C) Basın ve Halkla İlişkiler Gurubu Başkanlığı,

 

 (D) Yan Kuruluşlar Gurubu Başkanlığı,. olarak adlandırılır.

Bu gurupların, ihtiyaca göre azaltılması, yada jjpni guruplar ilâve edilerek çoğaltılması, Genel Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Genel Başkana geçici olarak vekâlet yadaGenel Başkanlığın, herne sebeple olursa olsunboşalması halinde, bu hizmeti Kurultay'a kadaryürütme, Gurup Başkanları'ndan biri tarafındansürdürüleceği cihetle, bu Gurup Başkanı, Yönetim Kurulu kararıyla, bidayetten itibaren tespitedilir.

(II) GENEL SEKRETER:

Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde, GenelBaşkan, Genel Yönetim Kurulu içinden seçeceğibir üyeyi Genel Sekreter olarak görevlendirir.

Genel Sekreter, Genel Başkan'dan alacağıtalimata göre ve O'na karşı sorumlu olarak çalışır.

BİRLİĞİN tüm yazışma işleri, Genel Sekreterlikçe yürütülür.

BİRLİK arşivinin, kitaplığın düzenlenmesi,geliştirilmesi, BİRLİK ceridesinin tutulması daGenel Sekreterin görevleri içindedir.

Genel Başkan, ihtiyaca göre, bir yada daha fazla Genel Sekreter Yardımcısı da tayin eder.Genel Sekreter Yardımcılarının BİRLİK Üyesi olmaları zorunludur.

e) GENEL MUHASİP:

Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde, Genel Yönetim Kurulu tarafından ve bu Kurul'un Üyeleriiçinden seçilir.

BİRLİĞİN tüm malî ve muhasebe işlerini yürütür; Gelir ve giderleri kontrol eder. Bu konularla ilgili evrakı (Yazışmaları) Genel Başkanlabirlikte imzalar.

Genel Yönetim Kurulunca verilen yetkiyegöre, üzerinde avans bulundurabilir. Bu avansı,her ay sonunda kapatır.

BİRLİĞİN demirbaş eşyalarına ait kayıtlarıntutulması, bunların denetlenmesi de Genel Muhasibin görev ve sorumluluğu içindedir.

f) GENEL DENETÇİLER KURULU :

Kurultay tarafından seçilen üç üye (ve üçyedek üye) 'den oluşur.

Üç asil üye, Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde, kendi aralarında toplanarak içlerinden birBaşkan seçerler.

Genel Denetçiler Kurulu, her çalışma yılıiçinde iki defadan az olmamak üzere, BİRLİĞİNhesap ve yazı işlerini inceleyerek sonucu, tavsiyeleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Yönetim Kurulu'na sunar.

Genel Denetçiler Kurulu, gerekli gördüğühallerde, Kurultay'ın olağanüstü toplanması içinGenel Yönetim Kurulu'ndan istekte de bulunabilir (bu istek yazılı olur).

 

g) YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Kurultay tarafındanve üçasil üye ve üçyedek üye 'den oluşur.

Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri, Kurultay'ıizleyen yedi gün içinde, kendi aralannda toplanarak Başkanları'nı seçerler.

Yüksek Haysiyet Divanı, BİRLİK Üyelerinden mevzuata ve BİRLİGİN temel amacına aykırıtutum ve davranışları görülecek olanlar hakkındaki şikâyetleri inceleyerek ya da re'sen ele aldığı konuları esaslı surette araştırarak, hiçbir etki altında kalmadan, tam bir tarafsızlıkla kararlarını verir.

Yüksek Haysiyet Divanının kararı, şikâyetkonusu olan üyenin ya da üyelerin BiRLiK' te kalıp kalamayacakları yönünde olur ve kesindir.

h), YÜKSEK ÖDÜL KURULU :

Kurultay tarafından seçilen üç asil üye,(ve üç yedek üye) den oluşur.

Yüksek Ödül Kurulu Üyeleri, Kurultay'ı izleyen yedi gün içinde kendi aralarında toplanarakiçlerinden bir Başkan seçerler.

Yüksek Ödül Kurulu, yurt içinde incelemeler, araştırmalar yaparak ve" yurt dışıyla da ilgilenerek, ATATÜRK İlkelerine, ATATÜRK sevgisine ve 'bu tüzükte yer alan amaçlara olumlu hizmetlerle katkılar sağlayan kişileri ve yapıtlarını tespit eder. Bu maksatla şubelerdeki ödül kurullarıyla sıkı işbirliği halinde çalışır.

Hizmetleri, Birlik tarafından ödüllendirilecek değerde görülenlere hangi ödüllerin, ne şekilde verilmesi konusundaki tekliflerini, her yılınAralık ve Haziran aylarının ilk haftası içinde Genel Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

ödüller, özel yada tüzel kişilere verilebilir. Bu konudaki karar, Yönetim Kurulu ile Ödül Kurulu'nun ortak toplantısında karara bağlanır.

ödüllendirmenin nasıl yapılacağı, ödüllerinderecelerine göre neler olacağı ve diğer tamamlayıcı hükümler, BİRLİĞİN kuruluşunu izleyenilk üç ay içinde Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir «ödül Yönetmeliği» ile tespitolunur.

ı) ŞUBELER TEŞKİLÂTI:

(1)Genel Yönetim Kurulunca açılmasınayetki verilen İl, İlçe ve Kasabalardaki BİRLİKOrganları’dır.

Şubelerin çalışma ve teşkilâtlanmalarını içeren hususlar, Genel Yönetim Kurulunca tespitedilerek Genel Başkanlıkça yayınlanır.

Genel olarak, Başkan dahil: illerde (7),İlçe ve Kasaba Şubelerinde (5) üyeden oluşur.

(2) Şubelerin görev ve yetkileri: Tüzük amacının tahakkuk ettirilmesine çalışmak; Tüzük hükümlerine, Genel Merkezin muvafakat ve direktifine göre amacın tahakkuku için her türlü teşebbüs ve faaliyette bulunmaktır.

Şubeler, tüzüğün 8 nci madde a) fıkrasının (1) ve (2) nci bencilerine göre BİRLİK Kurultayı'nda temsil olunurlar.

(4) Genel Merkez dışındaki Şubelerde, DenetçilerKurulu/haysiyet Divanı ve Ödül Kurulları (üçasil, üç yedek üye)'den oluşurlar. ilçe ve Kasaba Şubelerinde Ödül Kurulu zorunlu değildir.

Şube teşkilat çalışmalarında, hüküm bulunmayanhallerde, Genel Merkez Kurulları için mevcuthükümler uygulanır.

BÖLÜM: IV

Madde 9. BİRLİĞİN GELİR KAYNAKLARI:

KEMALİST ATILIM BlRLİĞİ'nin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelerden alınacak aidat,

b) BİRLİKÇE düzenlenecek sosyal, kültürelve sportif çalışmalardan sağlanacak gelirler,

c) BİRLİK tarafından yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.

d) Balo, konser, müsamere tertip ve tanziminden elde edilen gelirler ile bunların dışındaGenel Merkezin iznine bağlı olarak piyango, konferans, açık oturum, sempozyum, panel tertibi,broşür ve bildiri yayınlanması suretiyle sağlanangelirler,

e) BİRLİĞİN taşınmaz mallara sahip olması halinde, bunlardan sağlanacak gelirler,

f) Devlet, özel idare, belediye yardımları,

g) Özel ve tüzel kişilerden sağlanacak bağışlar,

h) Şubeler, yıllık brüt gelirleri tutarının (%15)'inin Genel Merkez için ayırmak bu meblâğıher yıl, en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Merkeze ödemekle yükümlüdür. (Bu madde hükmü,kabul yılı dahil, geçerlidir.)

BÖLÜM :V

Madde 10. BİRLİKÇE TUTULACAK DEFTERLER :

Genel Merkez'de ve Şubelerde aşağıda yazılı defterler tutulur:

a)ÜYE KAYIT DEFTERİ.

BİRLİĞE girenlerin kimlikleri, giriş kayıt tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

b)KARAR DEFTERİ:

Yönetim Kurulu kararlan, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır; Kararların altı, toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.

c)  GELEN GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ:

BİRLİĞE gelen ve BİRLİKTEN giden evraktarih ve numarası sırasıyla bu deftere işlenir; Giden evrakın bir kopyası, gelen evrakın asılları dosyalarında saklanır.

d)GELİR VE GİDER DEFTERİ .

BİRLİK adına alınan bütün paraların nerelerden alındığını, harcanan paranın da nerelere verildiğini açıkça belirterek, bu deftere işlenir.

 

e) BÜTÇE, KESİN HESAP ve BİLANÇODEFTERİ:

Bütçe durumunu ve kesin hesabı açıkça gösterecek şekilde tutulan defterdir. Defter gelirleridipkoçanı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır; giderler ise sarf belgeleriyle yapılır.

BİRLİK defterlerinin tümü, demirbaş eşya defteri de dahil olmak üzere, Noterce tasdik edilmesi şarttır.